571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Od 1 września 2022 r. wdrażana jest standaryzacja obowiązkowego zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. PSYCHOLOGÓW.

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku pedagogika lub Czynni zawodowo nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych lub pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni z przygotowaniem pedagogicznym, chcący uzyskać tytuł mgr Psychologii mają możliwość rozpocząć kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia od 5 semestru studiów i w ciągu 6 semestrów, realizowanych w indywidualnym toku nauczania, obejmującym pełny program kształcenia, z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku, po złożeniu w terminie pracy magisterskiej i uzyskaniu pozytywnej oceny z jej obrony – uzyskać tytuł magisterski.

Absolwenci pozostałych kierunków, nie będący nauczycielami, mogą zostać przyjęci na wyższy niż I semestr (np. II lub IV) w zależności od uznania dorobku naukowego i zawodowego przez komisję na podstawie przedstawionych dokumentów (dyplomy, suplementy, indeksy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa ukończonych studiów podyplomowych, itp.).

CO KONKRETNIE OFERUJEMY?

  • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
  • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
  • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
  • Zajęcia w trybie online (UWAGA – obrona pracy odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie),
  • Międzysemestralne sesje egzaminacyjne w trybie online,
  • Atrakcyjne ceny (2 800,00 zł brutto za semestr).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ


osobiście, pocztą lub elektronicznie (w przypadku formy elektronicznej, należy dostarczyć niezwłocznie oryginały dokumentów) następujące dokumenty:
Kwestionariusz osobowy (UWAGA – kandydat zaznacza pięcioletnie studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia),
Ślubowanie,
– Kopię świadectwa dojrzałości,
– fotografię o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodu osobistego) oraz taka sama fotografia w formacie elektronicznym,
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych wraz z suplementem (I lub II stopnia), a w przypadku braku suplementu indeks lub kartę studiów,
– Kserokopię świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,
Wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia
– Potwierdzenie wpłaty opłaty administracyjnej*.

Po zarejestrowaniu w systemie Uczelni zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego. Po wygenerowaniu indywidualnego konta dostępu na do platformy studenckiej – Wirtualnego Dziekanatu, Student/ka otrzymuje indywidualny login i hasło dostępowe. Po rejestracji student jest zobowiązany do opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł zgodnie z tabelą opłat.

Komisja wyznacza studentom przyjętym na wyższy semestr ewentualne różnice programowe. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej.

* Opłatę administracyjną w wysokości 75,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacji:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (I piętro, nr 10)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Dorota Rąblewska,
– Mikołaj Sateja,
– Dawid Kaźmierski

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z:
https://wsnp.edu.pl/strefa-studenta/
https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/

https://wsnp.edu.pl/aktualnosci/
https://wsnp.edu.pl/strefa-kandydata/oplaty/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024
TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Więcej informacji: https://wsnp.edu.pl/