571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

Od 1 września 2022 r. wdrażana jest standaryzacja obowiązkowego zatrudniania w przedszkolach i szkołach, m.in. PSYCHOLOGÓW.

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich na kierunku pedagogika lub Czynni zawodowo nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów ogólnokształcących, przedmiotów zawodowych lub pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni z przygotowaniem pedagogicznym, chcący uzyskać tytuł mgr Psychologii mają możliwość rozpocząć kształcenie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Psychologia od 7 semestru studiów i w ciągu 4 semestrów, realizowanych w indywidualnym toku nauczania, obejmującym pełny program kształcenia, z uwzględnieniem już osiągniętego dorobku, po złożeniu w terminie pracy magisterskiej i uzyskaniu pozytywnej oceny z jej obrony – uzyskać tytuł magisterski.

Absolwenci pozostałych kierunków, nie będący nauczycielami, mogą zostać przyjęci na wyższy niż I semestr (np. II lub V) w zależności od uznania dorobku naukowego i zawodowego przez komisję na podstawie przedstawionych dokumentów (dyplomy, suplementy, indeksy, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa ukończonych studiów podyplomowych, itp.).

CO KONKRETNIE OFERUJEMY?

  • Wysoką jakość kształcenia dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
  • Wykwalifikowaną kadrę, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy,
  • Zgodne z wymaganiami prawnymi programy i atrakcyjne metody nauczania,
  • Zajęcia w trybie online (UWAGA – obrona pracy odbywa się w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie),
  • Międzysemestralne sesje egzaminacyjne w trybie online,
  • Atrakcyjne ceny (2 500,00 zł brutto za semestr).

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI?

1. POBIERZ
2. WYPEŁNIJ
3. PODPISZ
4. DOSTARCZ


osobiście, pocztą lub elektronicznie (w przypadku formy elektronicznej, należy dostarczyć niezwłocznie oryginały dokumentów) następujące dokumenty:
Kwestionariusz osobowy (UWAGA – kandydat zaznacza pięcioletnie studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia),
Ślubowanie,
– Kopię świadectwa dojrzałości,
– fotografię o wymiarze 45×35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydaniu dowodu osobistego) oraz taka sama fotografia w formacie elektronicznym,
– Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych pedagogicznych wraz z suplementem (I lub II stopnia), a w przypadku braku suplementu indeks lub kartę studiów,
– Kserokopię świadectw ukończenia studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących,
Wypełniony wniosek o potwierdzenie efektów uczenia
– Potwierdzenie wpłaty wpisowego*.

Po zarejestrowaniu w systemie Uczelni zostanie wygenerowana Umowa o kształcenie, którą należało będzie wydrukować, podpisać i dostarczyć do biura rekrutacyjnego. Po wygenerowaniu indywidualnego konta dostępu na do platformy studenckiej – Wirtualnego Dziekanatu, Student/ka otrzymuje indywidualny login i hasło dostępowe.

Komisja wyznacza studentom przyjętym na wyższy semestr ewentualne różnice programowe. Na zaliczenie różnic programowych student ma czas do końca roku akademickiego poprzez zdanie testu z danego przedmiotu za pośrednictwem platformy internetowej (zaliczenie różnic programowych jest BEZPŁATNE).

Od 16 sierpnia 2023 r. została uruchomiona infolinia dla kandydatów na studia pod nr tel. 731 20 21 20 oraz e-mail: psychologia@wsnp.edu.pl

* Wpisowe w wysokości 150,00 zł należy uiścić na rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław, nr: 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430

Dokumenty należy dostarczyć do biura rekrutacji:
Fundacja Ekspert – Kujawy
ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Biuro Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (I piętro, nr 10)

e-mail: odn@ekspert-kujawy.pl
tel: 571-471-564

Osoby do kontaktu:
– Milena Czajkowska,
– Dorota Rąblewska,
– Mikołaj Sateja,
– Dawid Kaźmierski

KONIECZNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z:
https://wsnp.edu.pl/strefa-studenta/
https://wsnp.edu.pl/wyklady-na-zywo/

https://wsnp.edu.pl/aktualnosci/
https://wsnp.edu.pl/strefa-kandydata/oplaty/

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Więcej informacji: https://wsnp.edu.pl/