571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) stosowanego począwszy od 25 maja 2018 r., informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Dworcowej 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15.
 2. Inspektor Ochrony Danych.
  Informacje na temat Pani/Pana danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych Osobowych Fundacji Ekspert – Kujawy: pod adresem Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław lub pod adresem e-mail: iod@ekspert-kujawy.pl.
 3. Cele i podstawy przetwarzania.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w oparciu o zgodę, jeśli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania (art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), (z zachowaniem prawa do cofnięcia zgody),
  b) w celach realizacji umowy, stosunku pracy i obowiązków pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO),
  c) w celach realizacji nałożonych na Administratora obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) w celach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO),
  e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
  f) w celu oceny zdolności pracownika do pracy, na podstawie art. 9 ust. 2 lit h. RODO, w związku z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
  g) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  h) w celach archiwizacyjnych związanych z prowadzoną działalnością statutową w oparciu o udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1a RODO) (z zachowaniem prawa do cofnięcia zgody).
 4. Prawo do sprzeciwu.
  a) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  b) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 5. Okres przechowywania danych.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów szczegółowych oraz
  archiwizacyjnych (do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez
  okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do
  niego).
 6. Odbiorcy danych.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celach oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Będą to między innymi:
  a) organy państwowe,
  b) Instytucje Wdrażające środki unijne,
  c) partnerzy wspierający świadczenie Państwu usługi,
  d) inni administratorzy (np. firma kurierska/pocztowa dostarczająca do Państwa naszą korespondencję).
 7. Prawa osób, których dane dotyczą.
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo do przenoszenia danych,
  f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.