571 471 564
odn@ekspert-kujawy.pl

O nas

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Ekspert-Kujawy działa w oparciu  o rozporządzenie MENiS dotyczące placówek doskonalenia nauczycieli oraz statut nadany przez Fundację Ekspert – Kujawy. Fundacja Ekspert-Kujawy posiada wpis Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty do Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli nr WKSP.4261/2/2005/JSz. Posiadamy zaświadczenie Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Misją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Inowrocławiu jest aktywny udział w procesie rozwoju kujawsko-pomorskiej edukacji poprzez wzmacnianie kompetencji zawodowych dyrektorów i nauczycieli oraz wspomaganie rozwoju kujawsko-pomorskich szkół i placówek oświatowych.

Od 2005 roku szkolimy dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz osoby zainteresowane pracą w branży oświatowej, organizując: kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące umiejętności, kursy instruktażowe; szkolenia i warsztaty, seminaria i szkolenia dla rad pedagogicznych. Zorganizowaliśmy ponad 85 różnych szkoleń tematycznych, z których skorzystano już ponad 4500 razy. Wdrażamy nowe oraz wzmacniamy sprawdzone rozwiązania w zakresie kształcenia, opieki i wychowania oraz zarządzania. Tworzymy możliwości rozwijania i wzbogacania umiejętności, wiadomości oraz kształtowania postaw dyrektorów i nauczycieli kujawsko-pomorskich szkół i placówek oświatowych. Wzbogacamy ich kompetencje zawodowe przydatnych w: pracy z uczniami, ich rodzicami lub opiekunami. Staramy się współdziałać ze społecznością lokalną oraz z organem  prowadzącym i nadzorem pedagogicznym.

Istotnym elementem naszej misji jest dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka w kujawsko- pomorskim środowisku oświatowym, wśród organizacji pozarządowych, administracji i samorządów regionu. Dążymy do tego, by Ośrodek postrzegany był jako nowoczesna placówka doskonalenia, skupiająca wysoko kwalifikowaną kadrę, podejmującą współczesne wyzwania związane z rozwojem kujawsko-pomorskiej oświaty, wyróżniających się szeroką wiedzą zawodową oraz chęcią ciągłego podnoszenia swych kwalifikacji, a także łatwością adaptacji do zmieniających się nieustannie wymagań organizacyjnych i technologicznych edukacyjnego rynku pracy

Ośrodek realizuje swoje cele poprzez:
doradztwo edukacyjno- zawodowe kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, mające na celu wsparcie w dokonywaniu wyboru zawodu,
wspieranie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych utratą pracy poprzez indywidualne określenie ścieżki  rozwoju zawodowego,
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, organizując warsztaty, kursy, konferencje, debaty i fora dyskusyjne,
doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania zespołów wychowawczych i pracowniczych w oświacie, prowadząc warsztaty tematyczne i metodyczne,
upowszechnianie i promocję zmian dotyczących oświaty, nowości edukacyjnych oraz nowatorstwa pedagogicznego